NT Foundation - Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn Xây Văn Miếu, lập Quốc Tử Giám... 
Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn Xây Văn Miếu, lập Quốc Tử Giám...
Tháng 7.1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên Đại La thành Thăng Long. Khi thuyền vừa cập bến, nhà vua thấy rồng vàng hiện lên thuyền ngự, do đó đã đặt tên là kinh đô Thăng Long (nghĩa là Rồng bay), tức Hà Nội ngày nay. Sau đó, ông cho xây dựng kinh thành to lớn đàng hoàng, nhân dân các nơi đổ về làm ăn sinh sống   Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn

Theo tài liệu mộc bản triều Nguyễn thì năm Bính Tuất (866), đời Đường, niên hiệu Hàm Thông thứ 7, thành Đại La có chu vi một ngàn chín trăm tám mươi hai trượng lẻ năm thước, thân thành cao hai trượng sáu thước, chân thành rộng hai trượng năm thước, bốn mặt nữ tường (là tường nhỏ xây trên thành) cao năm thước năm tấc, năm mươi lăm lầu vọng địch, sáu cửa úng môn (là cửa có xây thành bảo vệ), ba hào nước, ba mươi bốn đường đi, lại xây đê quanh thành dài hai ngàn một trăm mười lăm trượng tám thước, cao một trượng năm thước, chân rộng hai trượng, xây hơn bốn mươi vạn căn nhà (1). Qua đó cho thấy thành Đại La vốn có quy mô rộng và là chốn đô hội, dân cư đông đúc.

Buổi đầu dời đô, vua Lý Thái Tổ cho xây dựng các cung điện trong thành Thăng Long, trong đó có cung Thúy Hoa là cung xây cho các cung nữ ở. Theo mộc bản triều Nguyễn, ký hiệu H31/8, sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 2, mặt khắc 4 cho biết: “Mùa đông, tháng 12, năm Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ nhất (1010), Tống Đại Trung Tường Phù năm thứ 3, cung Thúy Hoa làm xong, tổ chức lễ khánh thành, đại xá các thuế khóa cho thiên hạ trong 3 năm, những người mồ côi, góa chồng, già yếu, thiếu thuế lâu năm đều tha cho cả”. Trong quyển 2, mặt khắc 5, sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại: Năm ấy (năm Tân Hợi, Thuận Thiên năm thứ 2 - 1011), ở trong thành, bên tả dựng cung Đại Thanh, bên hữu dựng chùa Vạn Tuế, làm kho Trấn Phúc. Ngoài thành, dựng chùa Tứ Đại Thiên Vương và các chùa Cẩm Y, Long Hưng, Thánh Thọ. Dựng điện Hàm Quang ở bến sông Lô. Đến mùa hạ, tháng 4, Nhâm Tý (Thuận Thiên năm thứ 3 - 1012), Lý Thái Tổ cho sửa chữa 2 điện Long An, Long Thụy, là nơi nhà vua nghỉ ngơi.

Lý Thái Tổ là người sùng mộ Phật giáo, nên rất quan tâm đến việc xây dựng chùa chiền và đúc chuông chùa: Mộc bản Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 2, mặt khắc số 7 ghi rõ: Mùa thu, tháng 9 (Giáp Dần, Thuận Thiên năm thứ 5 - 1014), nhà vua xuống chiếu phát 310 lạng vàng trong kho để đúc chuông treo ở chùa Hưng Thiên. Tiếp đó, mùa đông, tháng 10, xuống chiếu phát 800 lạng bạc trong kho để đúc hai quả chuông treo ở chùa Thắng Nghiêm và tinh lâu Ngũ Phượng; đắp thành đất ở bốn mặt kinh thành Thăng Long; đổi phủ Ứng Thiên thành Nam Kinh. Kỷ Mùi, mùa Xuân, tháng giêng, dựng Thái Miếu ở lăng Thiên Đức. Đến năm Giáp Tý, Thuận Thiên năm thứ 15 (1024), Tống Thiên Thánh năm thứ 2, nhà vua cho sửa chữa kinh thành Thăng Long. (2)

Sang đời vua Lý Thái Tông (1028 - 1054), nhà vua lấy niên hiệu Thiên Thành. Bên cạnh việc kiến thiết lại thành Thăng Long, nhà vua quan tâm đến việc mở mang bờ cõi. Mộc bản ghi lại: Năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Thiên Thành năm thứ 2 (1029), nhà vua sai Hữu ty mở rộng quy mô, nhắm lại phương hướng mà làm lại, đổi tên là điện Thiên An. Bên tả dựng điện Tuyên Đức, bên hữu dựng điện Diên Phúc, thềm trước điện gọi là Long Trì (thềm rồng). Phía đông thềm rồng gọi là điện Văn Minh, phía tây đặt điện Quảng Vũ, hai bên tả hữu thềm rồng đặt lầu chuông đối nhau để dân chúng ai có việc kiện tụng oan uổng thì đánh chuông lên. Bốn xung quanh thềm rồng đều có hành lang để tụ họp các quan và sáu quân túc vệ. Phía trước làm điện Phụng Thiên; trên điện dựng lầu Chính Dương, làm nơi trông coi tính toán giờ khắc; phía sau làm điện Trường Xuân; trên điện dựng gác Long Đồ, làm nơi nghỉ ngơi du ngoạn. Bên ngoài đắp một lần thành bao quanh gọi là Long Thành. (3)

Mùa xuân, tháng 2, Canh Ngọ (Thiên Thành năm thứ 3 - 1030), nhà vua làm điện Thiên Khánh ở trước điện Trường Xuân, để làm chỗ cho vua nghe chính sự. Điện làm theo kiểu bát giác, trước sau đều bắc cầu Phượng Hoàng. (4) Một sự kiện khá quan trọng, vào năm Ất Hợi (Thông Thụy năm thứ 2 - 1035), nhà vua mở chợ Tây Nhai và dãy phố dài ở chợ ấy. Đồng thời cửa Quảng Phúc của thành Thăng Long mở ra phía chùa Diên Hựu (chùa Một cột) và chợ Tây Nhai (chợ Ngọc Hà). Thời điểm này, nhà vua xuống chiếu bắc cầu Thái Hòa ở sông Tô Lịch. Tháng 9 bắc cầu xong, vua ngự đến xem, sai các quan hầu làm thơ. (5)

Đời vua Lý Thánh Tông (1054-1072), nhà vua tập trung vào việc sửa sang các cung điện trong đại nội, sửa chữa chùa chiền. Năm Đinh Dậu (Long Thụy Thái Bình năm thứ 4 - 1057), vua cho xây đắp bảo tháp Đại Thắng Tư Thiên (tức tháp Báo Thiên) 12 tầng, cao mấy mươi trượng (6). Thêm một sự kiện quan trọng: năm Canh Tuất, (Thần Vũ năm thứ 2 - 1070), mùa thu, tháng 8, vua cho xây dựng Văn Miếu.

Sang đời vua Lý Nhân Tông, nhà vua cho dựng lại kiến trúc của thành Thăng Long, sửa lại thành Đại La (7), sửa chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) (8), lập Quốc Tử Giám. Một sự kiện đáng nhớ trong giai đoạn này được ghi lại: Mùa xuân, tháng 2, đúc chuông lớn ở chùa Diên Hựu. Chuông đúc xong, đánh không kêu, nhưng cho rằng nó là thành khí, nên không tiêu hủy, bèn đem bỏ ở Quy Điền (ruộng rùa) của chùa. Ruộng ấy thấp ướt, có nhiều rùa, người bấy giờ gọi là chuông Quy Điền. (9)

Đời vua Lý Anh Tông (1138-1175), nhà vua kiến thiết một loạt các công trình. Vào năm Bính Tý, Đại Định năm thứ 17 (1156), làm hành cung Ngự Thiên, điện Thụy Quang, gác Ánh Vân, cửa Thanh Hòa, thềm Nghi Phượng, gác Điện Phú, đình Thưởng Hoa, thềm Ngọc Hoa, hồ Kim Liên, cầu Minh Nguyệt và đóng thuyền to bản của ngự trù (bếp nhà vua), thuyền to bản của nội cung (10).

Đến đời vua Trần Thái Tông, có cuộc cải cách lớn khi: “Định các phường về hai bên tả hữu của kinh thành, học theo đời trước chia làm 61 phường; đặt ty Bình Bạc (là cơ quan hành chính và tư pháp ở kinh đô Thăng Long lúc đó). Lại mở rộng phía ngoài thành Đại La, bốn cửa thành giao cho quân Tứ Sương thay phiên nhau canh giữ. Trong thành, dựng cung, điện, lầu, các và các nhà lang vũ ở hai bên phía đông và tây. Bên tả là cung Thánh Từ (nơi Thượng hoàng ở), bên hữu là cung Quan Triều (nơi vua ở). Đó là những việc đã làm năm Canh Dần, Kiến Trung năm thứ 5 (1230). (11)

Tháng 2 (Quý Mão, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2 - 1243), đắp thành nội, gọi là thành Long Phượng và trùng tu Quốc Tử Giám. (12)

Chú thích:

(1): Hồ sơ H59/6, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 5, mặt khắc 10 -11, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(2): Hồ sơ H31/8, Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT), quyển 2, mặt khắc 9, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(3), (4): Hồ sơ H31/8, ĐVSKTT, quyển 2, mặt khắc 19-20, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(5): Hồ sơ H31/8, ĐVSKTT, quyển 2, mặt khắc 23, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(6): Hồ sơ H97/2, Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 1, mặt khắc 26-27, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(7), (8), (9): Hồ sơ H31/9, ĐVSKTT, quyển 3, mặt khắc 10, 13, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(10): Hồ sơ H31/10, ĐVSKTT, quyển 4, mặt khắc 12-13, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

(11), (12): Hồ sơ H31/11, ĐVSKTT, quyển 5, mặt khắc 6, 14, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

Lâm Viên - Phạm Thị Huệ

Trích Thanhnienonline

 
  Back to top
More...
 • Trẻ em trước những cạm bẫy lớn
 • Để một bộ phận lớp trẻ bớt "ngây ngô" về văn hóa
 • Phan Bội Châu, người đầu tiên treo ảnh Lê-nin ở Việt Nam
 • Vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng dạy môn Văn
 • Từ đứa trẻ giang hồ trở thành nhà khoa học giải Nobel
 • Làng Nga ở Vũng Tàu
 • Anh hùng Phạm Tuân kể về chuyến bay lịch sử: Mang cờ Tổ quốc bay vào vũ trụ
 • Kỉ niệm 100 năm ngày sinh Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện (1907-2007)
 • Thân và Tâm: Sự màu nhiệm của hơi thở
 • Khi con vào tuổi yêu
 • Luyện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ
 • Những bậc cha mẹ hãy hiểu con!
 • Hiện tượng trẻ cô đơn và những bi kịch
 • Người mắc tâm bệnh: Làm sao trị, trị ở đâu?
 • Nhiều trẻ em bị tâm thần, do đâu?
 • Báo động bệnh tâm lý ở trẻ em
 • Đánh giá chỉ số thông minh trẻ 6 tháng tuổi
 • Tự thanh lý những ảo tưởng
 • Nhận diện lại tính cách người Việt
 • "Dụng nhân như dụng mộc"
 • "Ốc đảo" của các "kỹ sư tâm hồn"
 • Những "thần đồng" đất Hà Thành
 • Những "chiêu" dạy trẻ ngược đời
 • Báo động về rối nhiễu tâm lý trong học sinh
 • 36 học sinh đồng loạt ngất xỉu
 • Ba trẻ em tự tử do học hành căng thẳng
 • Tình yêu của người lính
 • Sức khỏe tinh thần trẻ em - Vấn đề của chất lượng dân số
 • Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học sinh từ 3-8 tuổi
 • Hơn 3 triệu trẻ em cần được trợ giúp!
 • Âm nhạc của tình yêu lớn
 • Mẹ hút thuốc khi mang thai, con có nguy cơ dị tật bẩm sinh
 • Hãy dạy trẻ có trái tim nhân ái
 • Tình yêu và bạn gái trong mắt người lính
 • "Hèn đại nhân"
 • Quyền lợi của con ngoài giá thú
 • Rối nhiễu tâm trí: Bệnh thời hiện đại
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Báo động bệnh tâm lý trẻ em
 • Bi hài kiến thức sinh viên
 • Nhà thơ Lê Đạt: Thơ đương đại đang bế tắc
 • Trả giá lớn cho "chuyện nhỏ"!
 • Nước Mỹ đánh giá cao chất lượng sinh viên Việt Nam
 • Bóc tờ lịch cuối năm
 • Hạnh phúc là gì ?
 • Khi sinh viên được quyền chất vấn
 • Nữ sinh lớp 11 kích động đua xe trái phép
 • Ăn gì để... cao lên?
 • "Gom chút nắng xuân" cho những mảnh đời bất hạnh
 • Ngày Valentine đẫm máu
 • Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời
 • Nghệ An: Một nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự vẫn
 • 15 tuổi trở thành nhạc trưởng
 • Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh
 • Lớn tuổi chưa hẳn đã già
 • Áo trắng "đại náo" Hà Thành
 • Mâu thuẫn vì chơi games, một sinh viên bị chém
 • Một học sinh hoảng loạn vì bị hỏi cung
 • Ngôi nhà của tình thương
 • Không có tuổi thơ
 • Những chuyện chưa kể về Nguyễn Khắc Viện
 • Gia Lai: Trường lớp khang trang, học sinh vẫn bỏ học
 • Hà Nội: Lần đầu tiên Hiệu trưởng được chủ động tuyển giáo viên
 • "Bảo tàng" vật dụng nhà quê giữa phố
 • "Chữa bệnh tâm lý không giống sửa xe máy"
 • Coi chừng trẻ chậm nói nổi cáu
 • "Nhút nhát có thể lại là thế mạnh!"
 • Người trẻ tổn thương phải "vá" tâm hồn
 • Giới thiệu sách mới: Tâm lý lâm sàng Trẻ em Việt Nam
 • Rối loạn lo âu
 • Một người bị nhốt giữa rừng
 • Nên có "quy trình" chọn trường, chọn ngành
 • Cảnh báo về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên
 • Những đứa trẻ ở đỉnh Mồ Côi
 • Trẻ phạm tội: Có bàn tay cha mẹ, gia đình
 • Những chuyện ghi ở bệnh viện tâm thần: KHI CÁC CÔ TÚ CẬU TÚ "ĐIÊN"
 • Con trẻ cần gì ở cha mẹ?
 • Hãy kết nối yêu thương cùng giúp đỡ những thiên thần tự kỷ
 • 3 tuổi làm được toán lớp 2
 • Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
 • Tìm thêm về cháu bé bị cắt đứt nhiều bộ phận cơ thể
 • Cuộc sống của cháu bé bị súc vật cắn một phần cơ thể
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • tin tức sự kiện
 • CHÁU BÉ 3 TUỔI ĐÃ BIẾT ĐỌC
 • TRẢ LẠI VỊ THẾ CHO MÔN LỊCH SỬ
 • TRẺ MIỀN QUÊ TRƯỚC NẠN “YÊU RÂU XANH”
 • HỘI CHỨNG NỮ SINH ĐÁNH NHAU
 • DÙNG BÌNH XỊT CAY CHỐNG ĐỐI CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
 • GIA TĂNG NHIỀU TAI NẠN Ở TRẺ TRONG MÙA HÈ
 • NỮ SINH “HỖN CHIẾN” GIA TĂNG
 • CÓ MỘT CÂU LẠC BỘ ĐI TÌM KIẾM NỤ CƯỜI
 • NGHỈ HÈ TRANH THỦ TRỘM CƯỚP, LẤY TIỀN CHƠI GAMES
 • DẬY CÁC EM CÁCH “SỐNG ĐẸP
 • KẾT NỐI TẾ BÀO NÃO TĂNG KHẢ NĂNG HỌC HỎI CỦA TRẺ
 • CÂU HỎI XUNG QUANH VIỆC MỘT HỌC SINH TỰ TỬ
 • MỘT ĐÁM CƯỚI CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
 • CHA MẸ VÀ CON VÀ...
 • KHOẢNG CÁCH 8 CM
 • TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG BỆNH ĐAO
 • ĐI THI KIỂU “CON NHÀ NGHÈO”
 • GIÓ LẠNH LÙA QUANH MÁI ẤM GIA ĐÌNH
 • TỰ TỬ VÌ “CHÁN SỐNG”
 • BÉ CỦA BẠN CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC TỪ LÚC 9 THÁNG TUỔI!
 • CHÁU BÉ BIẾT ĐỌC TỪ LÚC HƠN 2 TUỔI
 • CHO BÉ YÊU NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN TỐT NHẤT
 • MẸ VÀ BÉ HỌC ĐỌC BẰNG ĐA GIÁC QUAN
 • BÁC HỒ VÀ TRÍ THỨC
 • NGƯỜI THẦY TRƯỚC HẾT DẠY ĐẠO HIẾU TRUNG
 • “MÉO MẶT VỚI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC
 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI
 • TUYỂN CHỌN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC Ở PHÁP
 • LƯỢNG BÉ TRAI MỚI SINH VƯỢT XA BÉ GÁI
 • TRỞ THÀNH ÁC THÚ VÌ GAME ONLINE
 • ROI VỌT KHÔNG LÀM TRẺ NÊN NGƯỜI
 • GIÁO DỤC TRẺ “HỌC NHÂN ÁI, BIẾT SẺ CHIA”
 • THÀNH CÔNG LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH
 • KIM CƯƠNG TRONG MỎ VÀNG
 • OPENED LETTER
 • 6 kỹ năng học tốt bậc đại học
 • TƯ DUY TÍCH CỰC
 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tin ở tuổi trẻ
 • Thư tuyệt mệnh của một thiếu nữ
 • Nổi tiếng từ... trong bụng mẹ
 • Mỗi đồng xu, một viên gạch
 • TUỔI TRẺ VÀ GAMES
 • Dạy con làm 'đại ca' từ lớp 1!
 • Thăm lại "Kỳ nhân" đất Hương Khê
 • TƯNG BỪNG LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM N-T
 • Bài phát biểu của GS-TS Vũ Hy Chương
 • Bài phát biểu của Phụ huynh các cháu
 • BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM N-T
 • SAO TRỜI LUNG LINH
 • 2 tuổi nhập hội “người thông minh”
 • Cháu bé 30 tháng tuổi biết đọc
 • Thành tích cực “oách” của cậu bé 11 tuổi
 • Giới thiệu sách
 • TIN MỚI
 • Xin ý kiến đóng góp cho hội thảo QG về hoạt dộng Chăm sóc, bảo vệ trẻ em
 • Thông báo
 • Cho con đôi mắt khỏe
 • KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG SỐNG CHO CÁC EM HỌC SINH KHOÁ III
 • Còn mẹ là còn tất cả
 • Phản đối Trung Quốc mở rộng đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa
 • Cha mẹ giúp con phát triển kỹ năng sống như thế nào?
 • Bột ngọt không rõ xuất xứ đe dọa sức khỏe
 • 10 điều nên nói với con
 • Để trẻ vui vẻ đi mẫu giáo
 • Phát hiện sớm kỹ năng giải quyết vấn đề ở trẻ
 • Thoái hóa khớp gối
 • Hội chợ sách Việt Nam lần thứ III/2010
 • Phát hiện thủ phạm phá sóng 3G
 • Cần đa dạng hóa thành phần sở hữu tập đoàn
 • Bất dung nạp sữa: Những sai lầm thường gặp!
 • Mưa, vẫn thiếu điện!
 • Bộ GD-ĐT đề nghị chấn chỉnh việc lạm thu
 • VN và Mỹ sẽ giải quyết những hạn chế trong quan hệ hợp tác kinh tế
 • Văn hóa đọc
 • Hãy cùng nhau chống lại bạo lực học đường
 • Đậu phụ nấu mọc nhĩ chữa cao huyết áp
 • Giải pháp hữu hiệu cho bệnh nhân gout
 • Bạo lực trong giới trẻ, do đâu?
 • Gia đình và sự phát triển của trẻ
 • Tin tặc và chiến tranh mạng - Bài 5: Hacker tham chiến
 • "Dị nhân" khoe tài ngăn mưa đuổi bão
 • Mạnh tay trấn áp đua xe
 • Hàng loạt sai phạm tại các dự án xử lý chất thải
 • Thực phẩm cải thiện tâm trạng
 • “Dâu Tây” sáng tác bài hát về Hà Nội
 • Vì sao Hoàng thành bị chôn vùi?
 • Bạo lực trong giới trẻ, do đâu? - Bài 5: Gia đình đang buông lỏng con cái
 • Lễ giỗ đức Trần Hưng Đạo lần thứ 710
 • Tìm thấy đồng tiền Minh Mạng thông bảo
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời:Bài 1: Hàng ngàn sinh viên bị thôi học
 • Đại lễ mang tầm vóc quốc tế
 • Ép duyên bằng bạo lực
 • Cứu đói cho dân vùng lũ
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 2: Cái gì cũng thiếu
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 3: Cách vượt qua trở ngại
 • Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 4: Cần linh hoạt điều chỉnh
 • Sự thật đằng sau những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Bài 2: Đường dây “cho” con
 • Hát mộc
 • Hack tin nhắn lừa đảo?
 • Lời cảnh báo cho dự án bauxite của Việt Nam
 • Giải Nobel trở lại với nền văn chương Mỹ La-tinh
 • Bà Obama là người phụ nữ quyền lực nhất
 • Vua Gia Long ở Thăng Long
 • Hàng ngàn người sống lắt lay trên biển nước!
 • Ngôi làng bị lũ xóa tên
 • Cả phương tiện hiện đại lẫn các nhà ngoại cảm vẫn chưa tìm thấy
 • Triết học không thể tách rời khỏi nhân cách và tâm hồn
 • Tang thương khúc ruột miền Trung
 • Đột phá để đổi mới giáo dục đại học
 • Xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế: Chín sai lầm phổ biến
 • Góc khuất nghề tiếp viên nữ ở Nhật Bản
 • Giáo dục giới tính ở Mỹ
 • Cái đẹp do sinh học quyết định
 • Nhà văn mang lại cuộc sống thứ hai
 • Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt lũ mới ở miền Trung
 • Vượt hiểm nguy đến với bà con vùng lũ
 • Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ
 • Vì mục tiêu phát triển con người
 • Kỹ năng tự tìm kiến thức
 • Bất hợp lý trong “chương trình tiên tiến”
 • Bài kiểm tra sự tự tin
 • Học sinh sai chính tả tràn lan
 • Đừng để mai một phố nghề, làng nghề
 • Đau thương qua đi, tình người còn mãi
 • Nguy cơ thiếu đói vì lũ
 • 10 giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
 • Nguy hiểm rình rập trên đại lộ Thăng Long
 • Ngày đoàn tụ của 9 ngư dân
 • Cứu hộ phải thực sự chuyên nghiệp
 • 138 người chết vì sóng thần, núi lửa ở Indonesia
 • Những điều học sinh trung học cơ sở cần được học
 • Chuẩn bị cho con ngày đầu đến trường
 • Nhận biết những triệu chứng của trầm cảm
 • Phân biệt trẻ hiếu động và trẻ bị tăng động giảm chú ý
 • 7 lời khuyên cho những chuyến đi với trẻ ADHD
 • Giải đáp khéo thắc mắc của bé
 • Đừng hỏi vì sao lưng em còng
 • Đặc điểm phát triển chung của lứa tuổi 3, 4, 5
 • Nỗi niềm cô giáo dạy trẻ tự kỷ
 • Bỗng dưng con bướng!
 • Làm gì khi bé sợ bóng tối?
 • Gửi con đi trẻ quá sớm hay muộn đều không tốt
 • Trò chơi giúp phát triển khả năng giao tiếp
 • Những điều trẻ lớp 1-2 cần được học
 • Điều gì làm hạn chế kết quả học tập của học sinh?
 • Rèn cho trẻ thói quen đi học đúng giờ
 • 10 lời khuyên giúp phát triển kỹ năng chế ngự cơn nóng giận
 • Mỗi tuổi mỗi cách dạy con trẻ giá trị tiền bạc
 • Vô tình dạy con thói tham lam
 • Đưa ra nguyên tắc dạy con rõ ràng
 • Vượt qua sự sợ hãi của bản thân
 • Những việc cha mẹ nên làm và không nên làm với con ở tuổi vị thành niên
 • Vì sao trẻ nghiện chơi game?
 • Trẻ bị rối loạn tâm lý khi ngồi trước màn hình
 • Nhìn nhận từ góc độ tâm lý học về trường hợp các nữ học sinh đánh “hội đồng” một nữ sinh trung học p
 • Tìm các thời điểm tốt để giáo dục giới tính
 • Giúp con từ bỏ tính kiêu ngạo
 • Bé trai cũng dậy thì sớm
 • Cảnh báo sự nhầm lẫn giữa thần đồng và tự kỷ
 • Xây dựng mối quan hệ với giáo viên
 • 10 cách giúp trẻ tự tin trước những con số
 • 'Chết chìm' trong vòng tay âu yếm của bố mẹ
 • Thương con quá, hóa... hại con
 • 10 lời khuyên chăm sóc trẻ biếng ăn
 • Những điều học sinh trung học phổ thông cần được học
 • Những yếu tố cấu thành môi trường học đường lành mạnh, có tính hỗ trợ
 • 'Gián điệp' giúp bố mẹ giám sát con
 • Khuyến khích và trừng phạt trẻ em hư, phạm pháp nhìn từ góc độ tâm lý
 • Dạy con theo trình tự mới
 • Môn kĩ năng sống ở Việt Nam – sơ lược quá trình hình thành
 • "Mẹo vặt" khi nuôi con
 • Ứng phó với bé không chịu ngủ trưa
 • Giảm lo lắng về giấc ngủ của bé
 • Phát triển kỹ năng cầm nắm cho bé
 • Trẻ không biết thích ứng với những hoàn cảnh mới
 • Những đứa trẻ hay phá hoại
 • Ba lí do không nên đánh đập con cái
 • Làm gì để trẻ bớt nhút nhát
 • 10 lời khuyên giúp chữa trị tình trạng buồn bã và chứng trầm cảm
 • Những điều tốt nhất để nói với người trầm cảm
 • Những điều không nên nói với người trầm cảm
 • Nhận biết những triệu chứng của trầm cảm
 • Các dấu hiệu nhận biết trẻ bị trầm cảm
 • Khi con bạn quá hiếu động
 • 10 lời khuyên giúp phát triển kỹ năng chế ngự cơn nóng giận
 • Một số dạng nhân cách lệch lạc
 • Hội chứng Tourette: khi trẻ có tật máy giật hoặc buột miệng nói ra
 • Rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên
 • Mít-tinh và Đi bộ vì Trẻ Tự kỷ lần 2
 • Cứ 100 trẻ thì có 10 - 30 bé tăng động
 • Một số biện pháp để giáo viên có thể ngăn chặn bạo lực trong trường học
 • Đừng để áp lực và sự cô đơn đe doạ cuộc sống của vị thành niên
 • Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử
 • Hình ảnh các bạn CLB FP và Trung tâm N-T hướng ứng đi bộ vì trẻ tự kỷ
 • CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO TRẺ ĐẾN TRƯỜNG LẦN ĐẦU
 • Chuẩn bị tâm lý cho trẻ lần đầu đến trường
 • Trị liệu tâm lý thông qua trò chơi của trẻ
 • 5 cách để nâng cao các kỹ năng xã hội cho trẻ tăng động giảm chú ý
 • ´Chế ngự´ tính bốc đồng của trẻ nhỏ
 • Giúp bạn cư xử với con tích cực hơn
 • Vai trò của cha mẹ trong tham vấn ở cấp tiểu học
 • Chuẩn bị cho trẻ đến trường – Nói chuyện với giáo viên mầm non của trẻ
 • Bệnh tăng động ở trẻ
 • Những đặc điểm tâm lý của trẻ vào lớp 1 bố mẹ cần biết
 • Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện